Email
English
Hrvatski
Bošnjački
Srpski

Reference

» Rehabilitacija magistralnih puteva...

Rehabilitacija Magistralnog puta M14.1 Turić - Pelagićevo
2011
JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka RS
Rehabilitacija magistralnog puta M18 Bijeljina - Stari Ugljevik i M18 Stari Ugljevik - Banj Brdo (EIB/RS-10-01W)
2011
JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka RS
Rehabilitacija magistralnog puta M14.1 Bijeljina - Šepak (BA-RISP-40381BA/ICB-W-09-03) i Anex (03-345-4898/10) Most - Šepak.
2010
JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka RS
Rehabilitacija puta Rača - Gojsovac - Bijeljina EIB/RS-08-02, 19.05 km
2008 - 2009
J.P. "Putevi RS" - Banja Luka
Dionica Caparde-Karakaj (RS-WB/05-11W)
2005
J.P. "Putevi RS" - PIT Banja Luka
Dionica Priboj-Lopare (RS-WB/04-8W)
2004
J.P. "Putevi RS" - PIT Banja Luka
Dionica magistralnog puta Karakaj - Zvornik - Sokolac - Podromanija, u dužini 101,0 km. (EIB/RS-05)
2003
Republička Direkcija za puteve; Direkcija za implemenetaciju projekata u saobraćaju RS, Banja Luka
Dionica magistralnog puta M-14 Šepak - Karakaj i dionica magistralnog puta Bijeljina - Pavlovića most iz sredstava ino kredita EIB/RS-03 i EIB/RS-04.
2002
Republička Direkcija za puteve; Direkcija za implemenetaciju projekata u saobraćaju RS, Banja Luka
Dionica magistralnog puta M-14 Bijeljina - Šepak - Kozluk.
2000
Direkcija za implementaciju projekata u saobraćaju RS, Banja Luka
Dionica Bijeljina - Ugljevik - Priboj - Banja Brdo (asfaltni radovi, signalizacija, bankine)
1999
PARSONS Tuzla
Dionica Brčko - Bijeljina (asfaltni radovi, signalizacija, bankine)
1999
Direkcija za implementaciju projekata u saobraćaju RS, Banja Luka
Obudovac-Lončari, Lončari-Brčko, Rača-Bijeljina
1998
Direkcija za implementaciju projekata u saobraćaju RS, Banja Luka

» Izgradnja magistralnih puteva i objekata...

Izgradnja putne Obilaznice Bijeljina, 3. faza
2012
JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka RS
Izgradnja pristupne saobraćajnice na novi most u Rači na desnoj obali Save
2009
JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka RS
Izgradnja pristupne saobraćajnice na desnoj obali rijeke Sava, Republika Srpska u sklopu I faze rekonstrukcije mosta na rijeci Savi kod Sremske Rače.
2010
JP "Putevi Srbije" Beograd
Izgradnja putne Obilaznice Bijeljina, ref. 097/07, 2. faza
2008
J.P. "Putevi RS" - Banja Luka
Izgradnja putne Obilaznice Bijeljina na magistralnom putu M-14.1 i M-18, sjeverozapadna strana, (EIB/RS-08), 1. faza
2004 - 2005
Evropska investiciona banka. Direkcija za implementaciju projekata u saobraćaju RS, Banja Luka
Izgradnja Graničnog prelaza Rača-Faza I, nivo radova kota 0,000 infrastruktura, saobraćajnice, vodosnabdijevanje, kanalizacija, struja, telefonija, zaštitna ograda.
2003 - 2004
Evropska Komisija za BiH Sarajevo

» Izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje...

Izvođenje radova na vanjskom uređenju parkin prostora u IJ Bijeljina, ulica Kneginje Milice
2013
Mtel a.d. Banja Luka
Izgradnja dijela glavne pristupne saobraćajnice ka deponiji "Brijesnica" u Bijeljini
2013
Javno preduzeće "EKO-DEP" d.o.o. Bijeljina
Rehabilitacija glavnog obodnog kanala, opština Bijeljina
2013
Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina, Republika Srpska
Rehabilitacija kanala Janjica, opština Bijeljina
2013
Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina, Republika Srpska
Zaštita od erozije na rijeci Vrbanja, opština Čelinac
2013
Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina, Republika Srpska
Rehabilitacija nasipa rijeke Save na pumpnoj stanici "Topolovac", opština Bijeljina
2013
Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina, Republika Srpska
Asfaltiranje dijela saobraćajnice - Industrijska zona 3
2013
Grad Bijeljina
Radovi vanjskog uređenja prostora oko objekta Arhiva u Brčko distriktu
2013
Vlada Brčko Distrikta
Izgradnja radova na rehabilitaciji veze regionalnog puta R-459 sa magistralnim putem M-18, dionica Suvo Polje - Trnova ref. br. 077/12
2012
JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka RS
Održavanje - pošljunčavanje lokalnih makadamskih i nekategorisanih puteva - istočni i jugoistočni dio opštine Bijeljina
2012
Grad Bijeljina
Asfaltiranje-rekonstrukcija i presvlačenje dijela lokalnog puta L-5 (Bijeljina - Velika Obarska - Gornje Crnjelovo) u dužini od oko 4.300 m
2012
Grad Bijeljina
Asfaltiranje-rekonstrukcija i presvlačenje dijela lokalnog puta L-3 (Trnjaci - Brodac) u dužini od oko 2.000 m
2012
Grad Bijeljina
Rekonstrukcija dijela Komitske ulice
2012
Grad Bijeljina
Sanacija obaloutvrde u slivu rijeke Drine - "Tri Dlake" Bijeljina, RS, BiH
2012
Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih objekata. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, Banja Luka.
Sanacija objekata za odbranu od poplava u slivu rijeke Save - Obaloutvrde - Janja most, Orlovo Polje, Batar, Balatun 1,2
2011
Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih objekata. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, Banja Luka.
Asfaltiranje dijela lokalnog i nekategorisanog puta u M.Z. Brijesnica
2011
Skupština opštine Bijeljina
Izvođenje radova na vanjskom uređenju kod Saborne crkve u Bijeljini
2009
Skupština opštine Bijeljina
Izgradnja kružne raskrsnice ulica Račanska, Srpske dobrovoljačke garde te ulica kroz kasarnu
2009
Skupština opštine Bijeljina
Rehabilitacija puta u M.Z. Piperi
2009
Skupština opštine Lopare
Rehabiitacija puta Brezovo Polje
2009
Vlada Brčko Distrikta
Priprema i asfaltiranje raznih parking prostora i pristupnih puteva za više investitora
2004 - 2008
D.O.O. Higra, D.O.O. Nešković Osiguranje, D.O.O. Fis Vitez - Brčko
Radovi na izgradnji Savskog puta i hidrotehničke potporne konstrukcije, 2. faza
2008
Vlada Brčko Distrikta
Radovi na izgradnji Savskog puta i hidrotehničke potporne konstrukcije, 1. faza
2007
Vlada Brčko Distrikta
Izgradnja i asfaltiranje većih tržnih poslovnih platoa na području Opštine Bijeljina
2004 - 2005
Trgovinska preduzeća "FIS"-Vitez, "Tropic" d.o.o., Banja Luka, "Milbo-komerc" d.o.o. Bijeljina, "ATC"-Bijeljina.
Mreža lokalnih puteva i gradskih ulica na područjima opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Pelagićevo, Donji Žabar i Brčko Distrikt
1999 - 2006 installments of purchasers
Skupština opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Pelagićevo, Donji Žabar i Brčko Distrikt
Carinski terminal Distrikt Brčko u luci Brčko
2005
Uprava za indirektno oporezivanje, regionalni centar Tuzla

» Redovno i investiciono održavanje i opravka puteva i ulica u svim uslovima...

Održavanje, sanacija i rekonstrukcija lokalnih putnih pravaca na teritoriji opštine Srebrenica
2007
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
Mreža lokalnih puteva i gradskih ulica na područjima opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare i Brčko Distrikt
2005 - 2011 installments of purchasers
Skupštine opština Bijeljina, Ugljevik, Lopare i Brčko Distrikt
Putevi u dužini od 350 km u nadležnosti JP Putevi RS, sa sanacijom klizišta na magistralnim putevima
1999 - 2011 installments of investors
Republička Direkcija za puteve RS, "Putevi RS" Banja Luka

» Izgradnja regionalne sanitarne deponije...

Regionalna deponija Brijesnica - Bijeljina, reg. br. BA-SWM-ICB-511-W-08-3672-1-BOS/BJ
2009
J.P. "Eko-Dep" Bijeljina